ஸ்வஸ்திக் என்பது முழு முதற் கடவுளான விநாயகரின் அடையாளம் !