கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி- அனுமதி இன்றி விதிகளை மீறி...