உக்ரேன், ரஷ்யா போர் திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு பாதிப்பு...