உலகிலேயே மிகவும் நீளமான கார்: இருபக்கமும் இயங்கக்கூடிய சிறப்பம்சம் !