யமுனை நதியினை தெய்வமாக பாவித்து அமைந்திருக்கும் கோவில் தான்...