நவகிரகங்கள் ஒரே நேர்கோட்டிலிருக்கும் இந்தியாவின் பெரிய ஆலயம்...