விநாயகருக்கு போடும் தோப்புகரணத்தை, சூப்பர் பிரெயின் யோகா என்பது