ஆர்யகானுக்கு வீட்டில் இருந்து அம்மா அனுப்பிய சாப்பாடு: திருப்பி...