சீனா: அரசாங்கத்தின் தவறான நடவடிக்கைகள், பட்டினியில் இறக்கும் மக்கள்!