சீன - நேபாள உறவில் விழும் விரிசல்! எல்லை மீறிப் போகிறதா சீனா?