2024 ஆண்டிற்குள் 42 பில்லியன் டாலர்களை இரட்டிப்பாக்கும் இந்திய சர்வதேச...