ஜனநாயக நாடுகளுக்கு பிக் டெக் சமூக ஊடகங்கள் விடுக்கும் சவால் - அடுத்தது...