ஒவ்வொரு சடங்கிலும் பாரம்பரியத்திலும் மஞ்சள் ஓர் அங்கமாக இருக்கிறது !