நட்பற்ற நாடுகளின் பட்டியல்: ரஷ்யா வெளியீடு செய்ததன் பின்னணி என்ன?