கோயில் இடத்துக்கு பட்டா: VAO குடும்பத்தார் மீது வழக்கு!