ஜெர்மனியை பின்னால் தள்ளி 4வது பெரிய வாகன உற்பத்தியாளராக உருவெடுக்கும்...