இந்தியாவில் தயாரித்த விக்ராந்த் போர்க்கப்பல் - நாட்டுக்கு...