சர்வதேச விவகாரங்களில் இந்திய பங்களிப்பு அதிகரிக்கும் - வெளியுறவுத்துறை...