இந்த பொருள்களை வீட்டில் வைத்தால் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் என்கிறது...