காஷ்மீரில் G 20 மாநாடு - கெத்து காட்டும் மோடி அரசு, பற்றி எரியும்...