இமயமலையில் 13 ஆயிரம் அடி உயரம் - எட்டிய முதல் ஆட்டிசம் பாதித்த கோவை...