'உங்களுக்கு கடன் தர நங்கள் இருக்கிறோம்' - வலை விரித்து ஏமாற்ற...