தீவிர கடல் அரிப்பினால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் - விரிவான திட்டத்திற்கு...