சுமார் 132 டன் எடை கொண்ட கிரானைட் பாறை பிரான்ஸில் கண்டுபிடிப்பு!