தனியாருக்கு மட்டும் லாபம், அரசுக்கு மட்டும் நஷ்டமா? ஆவின் பால் விலை...