அஞ்சலகத்தில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ₹ 5,000 பெறலாம் - எப்படி?