மனித உரிமைகள், ஜனநாயகம், தனியுரிமை : வெடிக்கும் சீன-அமெரிக்க கலாச்சார...