மாணவர்களை ' ஜெய்பீம்' கோஷம் போட சொல்லி கட்டாயப்படுத்தும் பள்ளி-...