மாணவியை மதமாற்றம் முயற்சியில் ஈடுபட்ட திருப்பூர் அரசு பள்ளி...