அன்புடன் அழைத்த பெண்மணியின் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் தயாரித்த குஷ்பூ -...