நம் மரபில் வாழைமரத்தை வாயிலில் கட்டுவது ஏன்?அதன் ஆன்மீக