குபேரரின் அருளை பெற வெற்றிலையை பயன்படுத்துவது எப்படி?