பா.ஜ.க. ஆதரவாளர்களை முடக்கலாம் என நினைத்தால் ஒரு போதும் நடக்காது:...