இந்து மரபில் இறைவனுக்கு தேங்காய் உடைத்து வழிபடுவது ஏன்?