ஸ்ரீரங்கம்: இஸ்லாமிய படையெடுப்பால் 12,000 வைஷ்ணவர்கள் கொல்லப்பட்டது...