ஆன்மீக பாதையில் வெங்காயமும் பூண்டும் தவிர்க்கப் பட வேண்டிய உணவா?