பல்லி இறந்து கிடந்த குளிர்பானத்தை குடித்த சிறுவன் மருத்துவமனையில்...