'பிரிவினைவாத கருத்துக்கள் தி.மு.க அரசின் சார்பில் முன்வைக்கப்படுகிறது'...