காந்தி ஜெயந்தி நாளில் நடந்த கிராம சபை கூட்டம் - அடித்துக்கொண்ட...