"குடும்ப அரசியல் கொள்ளைக்கு சமம்" - முழு வீரியத்துடன் தென்னிந்தியாவில்...