விவசாயிகள் யாரும் உரங்களை பதுக்க வேண்டாம் - பரவி வரும் வதந்திக்கு...