கோவில்களில் மணிகள் திருட்டு கும்பலை பிடிக்கும் பொழுது உயிரிழந்த 10...