கோதாவரி - காவேரி இணைப்பு திட்ட அறிக்கை இறுதி : மோடிக்கு நன்றி...