கஞ்சா கடத்தும் நபர்களுடன் ஜாலி பிரியாணி விருந்து சாப்பிட்ட நாகை...