லைசின் நிறைந்த உணவுகள் முக்கியத்துவம் பெறுவது எதற்கு?