நீரினால் செய்யப்பட்ட லிங்கம் இருக்கும் அதிசய ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம் !