இந்த கோவிலுக்கு சென்றால் கெட்ட நேரம் கூட நல்ல நேரமாக மாறும் அதிசயம்!