வீட்டில் கிருஷ்ணரின் திருவுருவச்சிலை வைத்திருப்பவரா? அவசியம் இதை...