புதுச்சேரி: மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமிக்கு சிலை!