இடது பக்க போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்ற காரணம் என்ன ?